GENERELLE BETINGELSER

Hva betingelsene omfatter

Gjelder for gods som mottas for transport av StorOslo Transport AS. Betingelsene medfører ingen innskrenkninger av rettigheter ifølge gjeldende lover og regler.

Generelt om merking og utfylling av Fraktbrev

Alt gods og alle fraktbrev skal merkes med avsender og mottakers navn, leveringsadresse og utleveringssted på en slik måte at StorOslo Transport AS kan forestå transporten og utlevering på en betryggende måte. Feil som måtte oppstå p.g.a. manglende fraktbrev eller mangelfulle opplysninger på dette, tar Stor OsloTransport AS ikke ansvar for. Alt gods skal være tydelig merket.

Frakt beregning

En sending er det gods som angis på et fraktbrev for transport fra sender til mottaker. En sending kan bestå av ett eller flere kolli. Det er avsender sin plikt å påføre fraktbrevet riktig brutto vekt og brutto mål, og har ansvaret for at dette er korrekt. D.v.s. lengde, bredde og høyde. Frakten beregnes særskilt for hver sending. Avvik i forhold til oppgitte mål kan føre til tilleggskostnader.

Reklamasjon

Er varen skadet eller det er manko ved mottak, skal dette noteres på fraktbrevet samtidig med at varen mottas og attesteres av sjåføren til StorOslo Transport AS. Er skaden ikke synlig ved utlevering må dette snarest rapporteres til StorOslo Transport AS, og senest 7 dager etter at varen er levert. Skadet gods med emballasje skal oppbevares inntil besiktigelse er avholdt. Ønsker kunden å fremsette krav om erstatning skal dette fremsettes uten ugrunnet opphold. Reklamasjon på faktura må skje innen 7 dager fra fakturadato. Hvis ikke det skjer, anses faktura som akseptert.

Betalings betingelser

Våre betalingsbetingelser er pr. 10 dager. Evt. kreditt ut over 10 dager gjelder kun etter forutgående avtale.

Faktureringsgebyr tillegges hvis ikke annet er avtalt.

Ved betaling etter forfall beregnes rente etter gjeldende regler.

Faktureringsgebyr Kr 45.

 

Print Email